ndxg.net
当前位置:首页 >> 泡多音字组词和拼音怎么写 >>

泡多音字组词和拼音怎么写

1. “泡”pào2. 泡菜 3. 泡饭4. 泡沫5. 泡汤6. 泡影2. “泡”pāo7. 泡货8. 泡桐9. 泡子10. 水泡11. 豆腐泡 “泡”pào1. 泡菜 pàocài :把洋白菜、萝卜等放在加了盐、酒、花椒等的凉开水里泡制成的一种带酸味的菜 .12. 韩国人很喜欢吃泡菜.2. 泡

● 泡 pào 1. 气体在液体内使液体鼓起来的球状体:~沫.~影(a.佛教用“泡”和“影”喻事物的生灭无常;b.现喻落空的事情和希望).水~. 2. 像泡的东西:电灯~儿. 3. 用液体浸物品:~茶.~菜.~饭.~汤(喻事情或愿望落空). 4. 故意消磨时间:~病号.● 泡 pāo 1. 鼓起而松软的东西:眼~.豆腐~儿. 2. 虚而松软,不坚硬:~桐.这块木料发~. 3. 方言,小湖(多用于地名):~子.月亮~(在中国吉林省). 4. 同“脬”,量词.

泡pāo 泡桐 pāo tóng 眼泡 yǎn pāo 泡货 pāo huò 泡子 pāo zǐpào泡沫 pào mò 泡影 pào yǐng 浸泡 jìn pào 梦幻泡影 mèng huàn pào yǐng

泡 pào (1) ㄆㄠ (2) 气体在液体内使液体鼓起来的球状体:~沫.~影(a.佛教用“泡”和“影”喻事物的生灭无常;b.现喻落空的事情和希望).水~. (3) 像泡的东西:电

泡拼音:pào ~沫.~影.~茶.~菜.~饭.~汤.水~.拼音:pāo 眼~.豆腐~儿.~桐.~子.月亮~

泡:拼音:pào,pāo 释义:[ pào ] 1.气体在液体内使液体鼓起来的球状体. 2.像泡的东西. 3.用液体浸物品. 4.故意消磨时间. 组词:泡沫、泡沫、泡影、水泡、灯泡、泡菜、泡汤、泡茶.[ pāo ] 1.鼓起而松软的东西. 2.虚而松软,不坚硬. 3.方言,小湖(多用于地名):~子.月亮~(在中国吉林省). 4.同“脬”,量词.组词:豆腐泡、眼泡、泡桐、发泡、泡子.

pào 泡沫 泡影pāo 眼泡 泡桐

浸 jìn 泡,使渗透:浸泡.浸透.浸种(zhg ).浸渍.浸没(mì).沉浸(亦称“浸沉”). 逐渐:浸染.浸渐.浸润. 笔画数:10; 部首:氵;

泡pào ~沫 泡pāo ~桐 再看看别人怎么说的.

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com