ndxg.net
当前位置:首页 >> 以的意思加例句 >>

以的意思加例句

1、作动词:用;使用.例句:战国时期屈原《涉江》:“忠不必用兮,贤不必以.” 白话译文:忠心的人啊,不被重用,贤明的人求进身也难成功.2、作动词:做.例句:先秦佚名《子路、曾、冉有、公西华侍坐》:“如或知尔,则

1,用,拿,把,将:~一当十.~苦为乐.~身作则.~邻为壑.~讹传讹.~往鉴来.2,依然,顺,按照:~时启闭.物~类聚.3,因为:~人废言.勿~善小而不为.不~物喜,不~己悲.4,在,于(指时日):“子厚~元和十四年十一月八日卒,年四十七”.5,目的在于:~待时机.~儆效尤.6,文言连词,与“而”用法相同:梦寐~求.7,用在方位词前,表明时间、方位、方向或数量的界限:~前.~内.8,用在动词后,类似词的后缀:可~.得~.9,古同“已”,已经.10,太,甚:不~急乎?11,及,连及:富~其邻.

1 中不必用兮,贤不必以 (任用)2 臣以为然 (认为)3 以至弱当至强 (用)4 宫之奇以其族行 (率领)5 良有以也 (缘由,原因)6 以大中丞抚吴者 (凭借)7 以秦昭王四十八年正月生于邯郸 (在-----时候)8 以绝秦望 (目的连词,来)9 以其无礼于晋且贰于楚也 (因为)10 固以怪之矣 (通 已 已经)

“以”字在初中语文教材文言文篇目中出现的频率较高,其含义和用法归纳起来有以下几种: 一、作动词,译为“认为、以为”.例句: 1、 我以日始出时去人近,而日中时远也.《两小儿辩日》2、 虽乘奔御风不以疾也.《三峡》 3、 臣以王

1、因为,由于:例: ⑴此独以跛之故,父子相保. ⑵臣是以无请也. ⑶惟三保勇而多艺,推为长. ⑷以其境过清,不可久居,乃记之而去. ⑸不以物喜,不以己悲. ⑹而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也. ⑺赵王岂以一璧之故

d答案与例句以字用法和意义相同:将,把

文言文中“以”做“因此”的意思时的例句:1、走送之,不敢稍逾约,以是人多以书假余.《送东阳马生序》2、是以众议举宠为督.《出师表》3、是以先帝简拔以遗陛下.《出师表》强调:“以”做“因此”的意思时,常与“是”连用为“

或 代词义:1、会意字.甲骨文字形从囗(象城形),从戈(以戈守之).表示以戈卫国.本义:国家.用本义时读 yù.有人;有的.泛指人或事物.或,有也.《小尔雅广言》或跃在渊.《易乾》殷其弗或乱正四方.《

①<动>用;使用.《涉江》:“忠不必用兮,贤不必以.” ②<动>做.《子路、曾、冉有、公西华侍坐》:“如或知尔,则何以哉?” ③<动>认为.《邹忌讽齐王纳谏》:“皆以美于徐公.” ④<介>表示动作行为所用或所凭借的工具、方法

◎ 【及】 【jí】〈动〉(1) (会意.甲骨文字形,从人,从手.表示后面的人赶上来用手抓住前面的人.本义:追赶上,抓住)(2) 同本义 [overtake;catch up with] 及,逮也.《说文》使人追宋义子,及之 齐,杀之.《史记`项羽本纪

tuchengsm.com | qimiaodingzhi.net | qzgx.net | zdhh.net | fpbl.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com