ndxg.net
当前位置:首页 >> 整式的四则混合运算 >>

整式的四则混合运算

加法、减法、乘法、除法,统称为四则混合运算.其中,加法和减法叫做第一级运算;乘法和除法叫做第二级运算 运算顺序:同级运算时,从左到右依次计算;两级运算时,先算乘除,后算加减.有括号时,先算括号里面的,再算括号外面的;有多层括号时,先算小括号里的,再算中括号里面的,最后算括号外面的.要是有乘方,最先算乘方.在混合运算中,先算括号内的数 ,括号从小到大,如有乘方先算乘方,然后从高级到低级.

(a+b)(a-b)=a^2-b^2 例:(5+2)乘(5-2)=5^2-2^2.(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.(a-b)^2=a^2-2ab+b^2.(-a-b)^2=a^2+2ab+b^2.(-a+b)^2=a^2-2ab+b^2.例:(5+2)=5^2+20+2^2.(-5-2)=5^2+20+2^2.(5-2)=5^2-20+2^2.(-5+2)=5^2-20+2^2

1、10a*10a=________; 2、a4a6=____________; 3、xx3x11=___________; 4、-yy7y8=_______________; 5、(-1) 2003=___________; 6、( a+b)3=_______________; 7、tt11=_____________; 8、(-s)

2x+17=35 3x-64=11 12+8x=52 0.8x-4.2=2.2 2x+5=10 3x-15=75 4x+4o=320 3x+77=122 5x-1.6=0.6 6x-4=20 10x-0.6=2.4 500-12x=140 1) 66x+17y=3967 展开 作业帮用户 2017-06-23 举报

前面15个有答案,后面15没有1.(x-7x-2)-(-2x+4x-1)= x-7x-2+2x-4x+1=3x-11x-12.-2y+(3xy-xy)-2(xy-y)=-2y+3xy-xy-2xy+2y

1.3+2*52.6/2-23.2*6+10/24.5+6-75.3*6+2*5-46.4/2-27.8+9-4*38.3+3-(4*5)/49.10-6*110.(3+2)*511.13+5*(2-1)12.4*5-713.(4-2)*914.(5*6)/315.3*8-616.3+7-5*(4/2)17.40/2+518.25-12/619.3+5*820.(10*2)+10-15答案:1.132.13.174.45.246.07.58.19.410.2511.1812.1313.1814.1015.1816.017.2518.2319.4320.15

3ab-4ab+8ab-7ab+ab=______.4.7x-(5x-5y)-y=______.5.23a3bc2-15ab2c+8abc-24a3bc2-8abc=______.6.-7x2+6x+13x2-4x-5x2=______.7.2y+(-2y+5)-(3y+2)=______.11.(2x2-3xy+4y2)+(x2+2xy-3y2)=______.12.2a-(3a-2b+2)+(3a-4b-1)=______.

(1) (-9)-(-13)+(-20)+(-2)(2) 3+13-(-7)/6(3) (-2)-8-14-13(4) (-7)*(-1)/7+8(5) (-11)*4-(-18)/18(6) 4+(-11)-1/(-3)(7) (-17)-6-16/(-18)(8) 5/7+(-1)-(-8)(9) (-1)*(-1)+15+1(10) 3-(-5)*3/(-15)(11) 6*(-14)-(-

2x-3y)+(5x+4y) (8a-7b)-(4a-5b) -(3x-2y + z)-[5x-(x-2y +z ) -3x]2(7x2+5x-3)-3(5x2-3x+2)2 5-(1-x)-1-(x-1)= 已知A=x3-2x2+x-4,B=2x3-5x+3,计算A+B= 若a=-0.2,b=0.5,代数式-

nczl.net | xmlt.net | hyqd.net | zmqs.net | wlbk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com